Textiel Reiniging

Projecten 

Overzicht van projecten voor de Textiel Reiniging in de jaren 2003-2019. Publicaties over de afgeronde projecten zijn voor leden van de branchevereniging NETEX beschikbaar via de website: www.netex.nl. Voor meer informatie over de werkzaamheden van TKT kunt u terecht bij het secretariaat.

 

Lopende Projecten:

  • WOPCOM
  • E-learning Actualisatie
  • NETEX 100 jaar!
  • Brandweerpakken reiniging

 

Afgeronde Projecten:


2018

 

Solvetex VII
In de afgelopen jaren hebben veel leveranciers van chemicaliën en wasmiddelen hun eigen oplosmiddel ontwikkeld. De oplosmiddelen die werden geëvalueerd in deze benchmarkstudie zijn: HiGlo (Cole & Wilson), Intense (Seitz), K4 (Kreussler) en Sensene (SafeChem). Om een up-to-date benchmark te bieden, werden deze oplosmiddelen op een testlocatie door TKT geëvalueerd om de reinigingsprestaties volgens de Solvetex-procedure te bepalen. Dit maakt het mogelijk om de Solvetex-benchmarkstudie bij te werken met de modernste schoonmaaktechnologieën. De resultaten van deze reeks metingen worden vergeleken met die voor PERC en HCS zoals gemeten in het Solvetex 1-project.

 


2017

 

Solvetex VI
Tot nu toe waren de Solvetex-projecten, zoals uitgevoerd door TKT namens CINET, gericht op het evalueren van de reinigingsprestaties van schoonmaaktechnologieën in de praktijk om een maatstaf te bieden voor de professionele textielreinigers. In de PTC-industrie wereldwijd is er een toenemende vraag naar onafhankelijke informatie over de prestaties van de nieuwe natreinigingsprocessen, textielproductkwaliteit, procesomstandigheden (inclusief afwerking) en vereiste knowhow. In het Solvetex VI project zijn 6 leveranciers bijeengebracht (Alliance, Büfa, Cole&Wilson, Electrolux, Kreussler en Seitz) om de wet cleaning-systemen te testen naar internationale maatstaven. De resultaten voor vlekverwijdering, vergrauwing en het uiterlijk na het reinigen voldeden aan de normen voor de kwaliteit van natreiniging zoals vastgelegd door CINET. CINET kon daarom concluderen dat alle 6 de leveranciers deze test goed doorstaan hebben, en het certificaat voor wet cleaning hebben behaald.

 


2016

 

Solvetex V
Veel chemicaliënleveranciers hebben hun eigen oplosmiddelensysteem ontwikkeld. Het merendeel van deze nieuwe systemen is gebaseerd op formuleringen van koolwaterstoffen en gemodificeerde alcoholen, ook bekend als glycol ethers. Voor de textielreiniger maakt het toenemende aantal oplosmiddelen het moeilijk om een gedegen keuze te maken voor hun toepassing. Dit project geeft een overzicht van de belangrijkste eigenschappen en karakteristieken van de oplosmiddelen, gebaseerd op gepubliceerde testresultaten van kennisinstituten en rapporten beschikbaar gesteld door de leveranciers. Het overzicht van beschikbare publicaties laat goede reinigingseigenschappen zien, met behoud van de textieleigenschappen, voor de nieuwe oplosmiddelen. In veel gevallen kunnen deze oplosmiddelen een goed alternatief zijn voor PER.

 

Kostprijs Analyse
In het verleden zijn er diverse kostprijsmodellen voor de stomerij gemaakt. Zo is er in 2003 een rekenmodel voor de kostprijs van de reiniging gemaakt en heeft in 2013 het project marktgericht finishen een kostprijsmodel voor specifiek het afwerken van de kleding opgeleverd. De doelstelling van het project was het maken van een kostprijs analyse tool die het mogelijk maakt voor stomerijen om indicatief de kostprijs te berekenen. 

 


2015

 

Workshop Stoomketel en Stoomgenerator
Energie verbruik wordt voor de stomerijen steeds belangrijker. Stoom wordt gebruikt voor de destillatie, stoomregister voor verwarming van lucht en voor de afwerk apparatuur. De voorziening van stoom varieert van een stoomketel tot een stoomgenerator, wat zijn de mogelijkheden, belemmeringen en aandachtspunten bij het gebruik van stoom? Deze onderwerpen komen aan bod in de workshop stoom, energie en besparing.

 

Stoomchallenge II
Het project stoomchallenge II is het vervolg op de stoomchallenge I. In dit project zijn er pilots opgezet en begeleid voor nieuwe online logistieke dienstverleningconcepten om het ondernemerschap van de textiel reinigende industrie te stimuleren.

 

Milieu impact
De professionele textielreiniging scoort goed op milieuvriendelijkheid in vergelijking met thuis reinigen. Deze boodschap moet worden uitgedragen. De studie over de milieu impact van de professionele textiel reiniging en thuisreiniging is echter al weer een aantal jaren oud. De technologie en huidige processen veranderen voortdurend. Hierdoor is de benchmark studie bijgewerkt om representatief te zijn voor de huidige processen. In 2015 is de milieu impact van chemische reinigingsprocessen, natreiniging en thuiswas in de praktijk vastgesteld en vergeleken.

 

Duurzame energie
Duurzame bronnen als zonnecellen en zonnecollectoren voor de opwekking van elektriciteit en warm water dragen bij aan het duurzame imago van de branche. Tevens sluit het gebruik van duurzame energie aan bij de doelstellingen in het energie akkoord van de overheid. In 2015 is de economische haalbaarheid en technische toepasbaarheid van deze mogelijkheden onderzocht.

 


2014

 

Solvetex IV
In Solvetex I, II en III zijn reinigingssystemen voor de professionele textielreiniging beoordeeld op reinigingsprestaties. Door huidige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, chemie en technologie zijn nat reinigingssystemen in de belangstelling komen te staan als alternatief voor de chemisch reinigingsprocessen. In het licht van deze ontwikkelingen zijn de Solvetex resultaten uitgebreid met nat reinigingssystemen. In Solvetex IV zijn de kwaliteitsprestaties van een viertal nat reinigingssystemen onder praktijk omstandigheden geëvalueerd. Hierbij is geconcludeerd dat de algemene reinigingsprestatie van natreinigingssystemen goed is en de krimp van wol en katoen acceptabel is. De prestaties moeten gezien worden in relatie tot de machine-, productspecificaties en procesinstellingen. Voor alle natreinigingssystemen is finishen een belangrijke stap om hoge kwaliteit kleding af te leveren.

 


2013

 

Marktgericht Finishen
De doelstelling van het project is het introduceren van marktgericht finishen en het vergroten van het kostenbewustzijn bij de ondernemers in de stomerijbranche door het uitwerken van een business model voor de afwerking, waardoor de benodigde arbeid efficiënter en effectiever in te zetten is. Dit project zal bestaan uit het vastleggen van de markteisen, de huidige uitgangssituatie, de werkprocessen, een business model met een aantal scenario’s en een gevoeligheidsanalyse.

 

Natte Finish
Vermindering van de kreuk als gevolg van het natreinigingsproces zal tot een vermindering van de afwerktijd leiden. In het project Natte Finish zal onderzocht worden of door een optimalisatie van het droog- en reinigingsproces zelf het ontstaan van kreuk verminderd kan worden. De procesparameters die daarbij onderzocht zullen worden zijn het restvochtgehalte na afloop van het droogproces en de toevoeging van appreteermiddelen. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal het effect van een geoptimaliseerd reinigingsproces op de kostprijs bepaald worden.

 

Solvetex III
Op basis van verwachte verschuivingen in reinigingsprestatie is gekozen om in Solvetex III de volgende systemen opnieuw te testen: Siloxaan D5, Dibutoxymethaan, iPura KWL, iPura Siloxaan D5 op het uiterlijk (verruwing / vervilting, krimp, vergrauwing) en de vuilverwijdering.

 


2012

 

Hygiene in Dry Cleaning
Dit onderzoek heeft als doel om te weten wat de stand van zaken is rondom hygiëne en hoe de stomerij op ontwikkelingen kan anticiperen. We zoeken naar een werkbaar, praktisch hygiëne plan dat de stomerij kan hanteren om hygiëne veilig te stellen. Het doel is dat de stomerij kennis kan nemen en garanderen van zijn hygiëne-niveau en dit kan communiceren naar zijn klanten, zowel naar wasserijen als naar consumenten.

 

Duurzaamreinigen II
In het project “Duurzaam Reinigen” is een analyse uitgevoerd waarbij een groot aantal milieubelastingsaspecten met elkaar vergeleken worden door gebruik te maken van het softwarepakket Simapro en op basis van het schaduwprijzenmodel. In een dergelijk model wordt een groot aantal aspecten van de milieubelasting uitgedrukt in euro’s om ze met elkaar te kunnen vergelijken. hiermee is de milieu impact van PER, KWL, natreiniging en een aantal nieuwe oplosmiddelen vergeleken met de milieuimpact van de gemiddelde thuiswas.

 


2011
Solvetex II
Onder praktijkomstandigheden is met een aantal testartikelen en proefmaterialen het effect nagegaan op het uiterlijk (verruwing / vervilting, krimp, vergrauwing) en de vuilverwijdering. De invloed op het uiterlijk is beperkt, behalve bij TEST 4 waar bij het colbert blaasjes van de plakvoering zijn aangetroffen. Bij de vuilverwijdering worden grotere verschillen tussen de processen gevonden. De vuilverwijdering is gebaseerd op de resultaten van vlekkendoekjes zonder voor- of nadetacheren. Het reinigingsproces van TEST 4 scoort gemiddeld het hoogst, gevolgd door het reinigingsproces van TEST 1. Reinigingsproces van TEST 3 scoort beduidend lager en bij TEST 2 is de mate van vuilverwijdering het laagst.

2010

 

Solvetex I
Siloxaan D5, vloeibaar CO2 en professionele natreiniging zijn vergeleken met de referentieprocessen PER en KWL. Een belangrijke reden voor deze ontwikkelingen is dat wereldwijd de druk op het gebruik van met name PER toeneemt. In dit project zijn deze vijf reinigingstechnologieën met elkaar vergeleken op basis van praktijkomstandigheden. Als testmateriaal is uitgegaan van een representatief textielpakket en testmaterialen voor krimp, vlekverwijdering en vervilting.

 

Duurzaam Reinigen
In dit onderzoek heeft TNO een vergelijkende milieu-impact analyse gemaakt van de volgende textielreinigingsprocessen: Professionele textielreiniging met perchloorethyleen (PER), Professionele textielreiniging met koolwaterstof (KWL), Professionele natreiniging, Thuis wassen zoals een gemiddeld huishouden die uitvoert, Thuis wassen zoals huishoudens die een wasmachine en wasdroger hebben, dit uitvoeren. De vergelijkingen zijn gemaakt op basis van gelijk wasgoed en gelijke processen (reinigen/wassen en drogen). In de analyse zijn meegenomen de milieu-effecten: van de productie van de verbruikte hulpmiddelen (reinigingsmiddel, oplosmiddel, water); van de opwekking van de bij de reiniging verbruikte energie; van de emissies (water, oplosmiddel, reinigingsmiddel).

 


2009

 

Finish

Het project Finish had tot doel het inventariseren van state-of-the-art finishing technologie voor het verlagen van de arbeidskosten van Nederlandse stomerijen. In het eerste deel van het project is een inventarisatie gemaakt van nieuwe technologische ontwikkelingen. Het doel van (het tweede deel van) het project was om in een pilotproject vast te stellen wat de potentie is van de TEX60 om te komen tot een verlaging van de finishingkosten in de textielreiniging. Geconcludeerd kan worden dat finishing van colberts en pantalons een resultaat oplevert dat kwalitatief boven dat van finishen op de topper of pop ligt. Echter, voor het testbedrijf leidde het gebruik van de TEX60 niet direct tot een verlaging van de finishtijd en dus niet van de kostprijs. Verdere analyses naar de gebruiksmogelijkheden van de TEX60 zijn nodig om te zien hoe en waar deze van belang kan zijn voor textielreiniging. Er komt een nieuwe versie van de TEX60 uit. Binnen TKT wordt gekeken naar verder onderzoek in deze richting. Het eindrapport van Finish is voor leden beschikbaar via www.netex.nl.

Microcap

Het doel van het project Micropcap was het vergroten van de toegevoegde waarde van de textielreiniger door een extra service naast de zuivere reiniging te creëren. Deze toegevoegde waarde moet gerealiseerd worden door het ontwikkelen van gevalideerde applicatieprocessen waarmee de textielreiniger geurcapsules kan aanbrengen op de gereinigde kleding. Het doel hiervan is het meegeven van een langdurige aangename geur aan het gereinigde textiel. Het eindrapport van Microcap is voor leden beschikbaar via www.netex.nl.

 


2008

 

Small Scale

Het doel van het project Small Scale was te komen tot een overzicht van de behoeften, de ontwikkelingen en het machineaanbod op het gebied van de kleinschalige textielverzorging. Dit overzicht kan dienen om in kaart te wat de mogelijkheden zijn om, door een meer efficiënte procesvoering, te komen door kostprijsverlaging, waardoor de marktpositie van de kleinschalige textielverzorger verbeterd zou kunnen worden. Het eindrapport van Small Scale is voor leden beschikbaar via www.netex.nl.

 


2006

 

KORT

Het project “KORT (Kosten Reductie Technologie) richtte zich op technologieën die kunnen leiden tot significante kostenreducties. Het project heeft als doel om de kostenreducerende technologieën te identificeren en te selecteren voor introductie en implementatie in de textielreinigingsbranche. Tegelijkertijd moeten deze technologieën zorg dragen voor een gelijkblijvende kwaliteit en goede ARBO-condities. Er is in dit project gekeken naar de uitgangssituatie van de huidige afwerksystemen bij toepassing van Per, KWL en natwas reiniging van bovenkleding. Tevens zijn de financiële effecten van wijzigingen in de procesvoering in kaart gebracht. Het eindrapport van KORT is voor leden beschikbaar via www.netex.nl.

KWIK

De doelstelling van het project KWIK (Kwaliteitsreiniging In Koolwaterstoffen) was tweeledig. Ten eerste het dusdanig verbeteren van het reinigingseffect van KWL door middel van stoominjectie zonder risico van het krimpen van textiel. Ten tweede het vaststellen van het reinigingseffect van polysiloxanen als middellange termijn Per-vervanger en het potentieel ervan. Het eindrapport van KWIK is voor leden beschikbaar via www.netex.nl.

KWL Evaluatie en Optimalisatie

Aangezien KWL steeds meer wordt toegepast als vervanging voor Per en de ervaringen ermee sterk verschillen per bedrijf, is het van belang om te komen tot een zo optimaal mogelijke toepassing van KWL in de praktijk. Hiertoe is een inventarisatie van de knelpunten van KWL en oplossingen gemaakt. Het eindrapport van KWL evaluatie en optimalisatie is voor leden beschikbaar via www.netex.nl.

Roadmap Textielverzorgingstechnologie

De Roadmap Textielverzorgingstechnologieën was erop gericht om de textielreinigingsbranche en de leveranciers voor te bereiden op de wensen en eisen van de eindgebruiker in het jaar 2015. De Roadmap is een richtinggevend document voor technologische projecten geïnitieerd en begeleid door TKT en is gebaseerd op studies gedaan door TNO, de universiteit Twente, Noéton Kennismanagement B.V. (Kenniskring Saxion Hogeschool Enschede) en brainstormsessies met de textielleveranciers en verzorgers, machine leveranciers, automatiseerders en vervoerders. In de eindrapportage van de Roadmap Textielverzorgingstechnologieën zijn 15 voorstellen gedaan voor projecten, waarvan tot op heden reeds een aantal zijn opgepakt. Het eindrapport is voor leden beschikbaar via www.netex.nl.

 


2004

Inzetbaarheid Alternatieve Textielreinigingsmethoden

Het project “Inzetbaarheid Alternatieve Reinigingsmethoden” is opgezet om een vergelijkingsmatrix op te stellen om de geschiktheid van een reinigingssysteem te kunnen beoordelen. Het resultaat van het onderzoek is een gebruiksvriendelijk interactief keuzesysteem voor reinigingsmethoden, waarmee een individueel bedrijf zijn optimale keuze op dat moment in zijn situatie kan bepalen. Deze matrix is op de website www.netex.nl voor leden beschikbaar.

KWARK

Het project KWARK (KWAliteitsReiniging in Koolzuur) had als doelstelling het behalen van een verbeterde kwaliteitsreiniging door LCO2 op full-scale niveau. Beoogd werd om een duurzame kwaliteitsreiniging in LCO2 te ontwikkelen die relevantie heeft voor de gehele reinigingssector en met name gericht is op het gehele palet van consumenten-, instellings- en werkkleding. Het eindrapport van KWARK is voor leden beschikbaar via www.netex.nl.

Schoner Produceren

Het doel van het project Schoner Produceren was om een (milieu)kenmerk te ontwikkelen en te implementeren voor stomerijen. De inhoudelijke aspecten van het milieukenmerk zijn in onderling overleg tussen Netex, CCD en het Ministerie van VROM vastgesteld met als basis de AMVB wetgeving.