Industriële Textiel Service

Projecten 

Overzicht van projecten voor de Industriële Textiel Service in de jaren 2003-2019. Publicaties over de afgeronde projecten zijn voor leden van de branchevereniging FTN beschikbaar via de website: www.ftn-nl.com. Voor meer informatie over de werkzaamheden van TKT kunt u terecht bij het secretariaat.

Lopende projecten:

 • WOPCOM
 • E-Learning Actualisatie
 • Tunnel Washer benchmark studie
 • Plastic Soup
 • Cytostatica
 • Van het Gas af
 • Textiel Recycling

 

 

Afgeronde projecten:

2018

 

Ecotool
De Modint Ecotool is een hulpmiddel voor het uitvoeren van ‘screening LCA’ voor textielproducten. LCA staat voor levenscyclusanalyse en betekent de milieuanalyse van een product, gedurende de hele levensduur: van de productie van de vezelmaterialen, productieprocessen tot de gebruiksfase en, tenslotte, de behandeling na definitieve verwijdering. Met de Modint Ecotool kan de gebruiker de complete levenscyclus van een specifiek product of een deel van de productieketen van het product modelleren en analyseren. Het doel van de Modint Ecotool is inzicht te geven in de milieuprestaties. Deze tool is nu online beschikbaar voor FTN leden via de website.

 

Energie Prestatie Keuring (EPK)
Een pilot project is succesvol uitgevoerd, en TKT kan nu ondersteuning bieden bij het opstellen van een energiebesparingsplan volgens de EPK-systematiek om te voldoen aan de eisen gesteld in de wet milieubeheer zoals omschreven in het energieakkoord. Deze eisen vloeien voort uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en de voorgenomen wetswijziging die bedrijven verplicht het bevoegd gezag te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen. In dit project is een EPK concept ontwikkeld en getoetst dat voldoet aan de eisen van kwaliteit, hygiëne en milieu als separaat onderdeel van het CERTEX kwaliteitssysteem.

 


2017

 

Data2Move
Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel en de JADS (Jheronimus Academy of Data Science) blijkt dat veel ondernemers nog altijd weinig gebruik maken van (big) data. Slechts 10 procent van het MKB bestaat uit ‘koplopers’ in big data terwijl 44% aangeeft kansen te zien. Het belang van big data is het volgende; hoe meer je weet over een bepaalde situatie, hoe betrouwbaarder je nieuwe inzichten en voorspellingen kan (op) doen over de toekomst.

Om dit te stimuleren neemt Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT) plaats in het consortium Big Data, Logistics and Supply Chain Management samen met onder andere Technische Universiteit Eindhoven, bedrijven uit andere sectoren, big data experts en een groot aantal studenten. Dit consortium komt ééns per jaar samen in een tweedaags forum en minimaal vier workshops per jaar. Het is gericht op het uitwisselen van ervaring en kennis op het gebied van big data. Daarnaast zijn er studenten beschikbaar om cases uit te werken. Het consortium heeft een duur van vier jaar.

 

Textielrecycling
Textielrecycling is een interessante optie om de duurzaamheid van textielservice te vergroten. De energie-inhoud van de textiele materialen blijft dan behouden. De afvalstroom van de textielservice-industrie kenmerkt zich doordat deze relatief groot is en doordat de samenstelling van de afvalstroom bekend is en relatief homogeen. Dat maakt de afvalstroom van de branche potentieel interessant voor de verwerkende industrie. Uit de resultaten van de questionnaire kunnen verschillende conclusies worden gehaald. Deze zijn beschikbaar in de eindrapportage.


2016

 

Verbetering energie-efficiëntie voldrogers
Het droogproces is het onderdeel van het wasproces waar de meeste energie gebruikt wordt. Uit het FTN-onderzoek Energiebalans blijkt dat meer dan de helft tot 2/3 van de energie in de wasserij gebruikt wordt voor het droogproces. Vermindering van het energieverbruik in het droogproces is dan ook kansrijk om het totale energieverbruik te verminderen door het verbeteren van de proces-efficiency. Er kan door de voldroger vers aangezogen koude lucht worden opgewarmd (tot typisch 75-100oC), alvorens deze verder wordt verwarmd met een gasbrander in de droger. Dit warmteterugwinningssysteem kan worden aangesloten op de meeste voldrogers en verhoogt direct de energie-efficiency van de droger. De energie-efficiency winst op het droogproces ligt rond de 15-25%.

 

Open-end optimalisatie
Door toenemende vraag naar flexibele oplossing neemt het aantal open-end wasmachines toe. Deze machines zijn op industriële schaal beschikbaar in ongeveer de range van 20 tot 250 kg. Het voordeel van deze wasmachines is dat de machines vrij programmeerbaar zijn en voor iedere batch een ander programma gekozen kan worden. Hierdoor is het mogelijk om verschillende soorten textiel en kleuren te reinigen en verschillende soorten behandelingen te doen (bleken, hydrofoberen, desinfecteren, etc.). Het nadeel van deze machines is dat het waterverbruik, en daarmee ook het energieverbruik, aanzienlijk hoger ligt dan dat van de wastunnels. Het waterverbruik van een wastunnel ligt tussen de 2,5 en 9 liter per kg wasgoed terwijl het waterverbruik van een open-end machine tussen de 10 en 25 liter per kg wasgoed ligt. De doelstelling van dit project was onderzoek naar de technische en economische mogelijkheden voor verdere water- en energiebesparing bij open end wasmachines en het energie besparingspotentieel daarvan in kaart brengen.

 

Green Deal Textielservice
De Green Deal stelt zich tot doel om de sector 35 procent energie efficiënter te maken. Tevens leidt het realiseren van deze projecten tot een bredere uitrol van technieken binnen de sector. De Green Deal Kick-off heeft een schat aan visieverhalen en informatie opgeleverd, allemaal vastgelegd in de FTN brochure: “Green Deal Textielverzorging; De route naar duurzame winst”. De onderstaande drie projecten zijn nader uitgewerkt in pilot projecten.

 1. Zonnecollectoren in de textielservice industrie
  Toepassing van zonnecollectoren leidt tot een verduurzaming van 15 procent van het energiegebruik hetgeen op een totaalverbruikvan 2 petjoule (PJ) per jaar fors is. Doelstelling is dat binnen 3 jaar zo’n 15 textielservicebedrijven deze techniek gebruiken. Momenteel wordt de beschikbare technologie voor zonne energie, zowel fotovoltaïsch als thermisch, onderzocht. Na het vast leggen van de huidige state of the art wordt de economische haalbaarheid vastgesteld en eventuele belemmeringen vanuit overheidswege in kaart gebracht om tot een aantal pilotprojecten te komen.
 2. Distributie met elektrische bedrijfswagens
  Binnen “Nederland distributieland” kent de distributie in de textielservicesector veelal vaste dagelijkse routes die voor een textielservice bedrijf geschikt zijn om via elektrisch vervoer te laten plaatsvinden, zeker in het geval van binnenstedelijke fijnmazige distributie. De bedoeling is om binnen drie jaar een aantal pilotprojecten te starten met het gebruik maken van elektrische bedrijfswagens. Verwacht wordt een energie-efficiency verbetering van 5%. Momenteel lopen op individuele basis vier projecten die de aantrekkelijkheid van elektrisch distributie bij verschillende logistieke vormen onderzoeken.
 3. Innovatieve energie-monitoring
  Goede monitoring en bewaking van processen in een onderneming leveren een belangrijke bijdrage aan energiebesparing en efficiëntie verbetering. Hiervoor zijn innovatieve meetinstrumenten, bijbehorende software en data uitwisseling tussen verschillende systemen nodig. De technische mogelijkheden van diverse commercieel beschikbare systemen wordt in kaart gebracht. De diverse technische mogelijkheden vragen om een duidelijke doelstelling en aanpak vanuit de wasserijbedrijven. Hierop inspelend zal een handboek monitoring worden opgesteld. Een aantal bedrijven zullen pilots uitvoeren met een te verwachten resultaat van 1% kostenbesparing per bedrijf en 5% energiebesparing per bedrijf.

2015
Samenwerkingsovereenkomst: Kennisontwikkeling en Implementatie Energiebesparing Textielservicesector
De samenwerkingsovereenkomst tussen FTN en RVO.NL is op 19 augustus 2014 ondertekend voor invulling van onderstaande projecten in het kader van energiebesparing in de sector. De algemene doelstellingen van het uitvoeringsplan zijn het op strategisch niveau onderzoeken wat de energiebesparingsmogelijkheden zijn. Daarnaast het faciliteren van informatievoorziening en kennisoverdracht gericht op het vergroten van de implementatie van energiebesparing, ketenbesparing en duurzame energie maatregelen en het bundelen, toegankelijk maken en verspreiden van kennis en informatie over het treffen van rendabele maatregelen ter verbetering van de energiebesparing binnen hun inrichting(en) en in de keten.

 

1. Energieprijs
De doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is gericht op implementatie van aangereikte kennis. Binnen de textielservicesector wordt tijdens een jaarlijkse branche-bijeenkomst aandacht gegeven aan de kennisdeling en kennisoverdracht. In dit kader wordt een energieprijs georganiseerd met als doel aandacht en publiciteit te genereren voor energiebesparing. Bedrijven die een grote en constante bijdrage aan de energiebesparing van de branche leveren wordt hiermee extra aandacht gegeven. Tevens wordt hiermee het innovatievermogen van de bedrijven bevorderd en werkt de energieprijs als voorbeeldfunctie binnen de branche.

 

2. EZP; Energie Zuinig Produceren
Het doel van het project is om de bedrijven die aan MJA deelnemen te ondersteunen bij het implementeren van resultaten van de TKT projecten. Het project zet in op verhogen van kennis en kunde om daardoor de toepassingen van energiebesparing procesmaatregelen te vergroten. De raakvlakken van dit project zijn voornamelijk met de onderwerpen duurzaamheid, wasprocessen en droogprocessen uit de Routekaart. Dit resulteert is adviezen, afgestemd op bedrijfsprofiel, hoe de resultaten van lopende, afgeronde en nieuwe projecten van TKT zo optimaal mogelijk kunnen worden toegepast en identificatie van eventuele belemmeringen. De breder toepasbare kennis en maatregelen worden vastgelegd in factsheets en aanpassing van de maatregellijst van de sector.

 

3. INOP; Innovatie en Oplossingen in de Praktijk
Veel van de innovaties die van belang kunnen zijn voor de branche worden ontwikkeld buiten de branche. Demonstratie van ontwikkelingen en mogelijke toepassingen van innovaties samen met de keten is van belang voor snelle introductie en verdere ontwikkeling om zo de besparing van de keten te vergroten. Het doel van het project is om pilot projecten op te zetten in de sectoren gezondheidszorg, horeca, industrie en persoonsgebonden goed met eindgebruikers om innovaties en ontwikkelingen toe te passen en te toetsen in de praktijk. Mogelijke innovatieve oplossingen en ontwikkelingen in de gebieden nieuwe materialen, behandelmethodieken en dienstverlening worden geïnventariseerd en mogelijke innovatieve oplossingen getoetst.

 


2014

 

Benchmark Milieuimpact Hygienisch Wassen
Industriële, hygiënische textielreiniging blijkt tot een factor 5 lagere milieu-impact te hebben dan de hygiënische reiniging in de thuissituatie. Hygiënische, industriële reinigingsprocessen zijn ook tot een factor 3 energie efficiënter zijn dan hygiënische thuiswas processen. Bij thuiswas is een wastemperatuur van minimaal 92°C nodig om vergelijkbare hygiëne van het wasproces te verkrijgen als bij de industriële reinigingsprocessen. In het algemeen geldt dat de textielslijtage (van katoen) relatief de grootste bijdrage levert aan de milieubelasting van alle geselecteerde reinigingsprocessen en het droogproces relatief de grootste bijdrage aan het energie verbruik van industriële reinigingsprocessen levert.

 


2013

 

RFID
Het doel van het project is om zo mogelijk een statusoverzicht te presenteren van: welke tags zijn er beschikbaar; welke leveranciers en producenten zijn er; welke praktijkervaringen zijn er; wat zijn de mogelijke toepassingsgebieden; wat is het mogelijke effect op energiebesparing?

 

Ecotool
Het doel van het project was om de door CE Delft ontwikkelde tool om te bouwen en/of aan te vullen met de activiteiten en gegevens vanuit de wasserij industrie. Met behulp van de tool is het nu mogelijk om de effecten op procesveranderingen en nieuwe materialen te bepalen. Gebruik makend van de tool kunnen prioriteiten gesteld worden met betrekking tot mogelijke maatregelen tot verbetering van het milieuprofiel over de keten. En tot slot kan de tool dienen voor een betere communicatie met afnemers en overheid (MJA).

 

Warmtepompdroger
De doelstelling van het project is om te komen tot een haalbaarheidsanalyse (zowel technisch als economisch) van de toepassing van warmtepomptechnologie in een industriële droger en de potentiële energiebesparing waartoe dit kan leiden.

 

Continue Droger
De doelstelling van het project is om te komen tot een haalbaarheidsanalyse (zowel technisch als economisch) van een continue drooginstallatie voor de natwasserij en de potentiële energiebesparing waartoe continu drogen kan leiden.

 


2012

 

Procesverbetering Natwas
Het doel van het project was om de kritische factoren en controlemethoden vast te leggen die valideren dat de vastgelegde hygiëne performance (desinfectie) van Certex bij lagere temperaturen en gelijkmatiger tijd-temperatuurprocessen gewaarborgd is en er aldus een energiebesparing gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd is gekeken naar aanpassingen in de eisen en richtlijnen van de Certex norm die wasserijen meer vrijheid zouden bieden om in overleg met de klant over product en wasproces afspraken te maken en zo energiezuiniger wasprocessen met een gelijkmatiger tijd-temperatuurverloop mogelijk te maken. Het gebruik van het vlekkendoekje zou dan moeten veranderen en dienst gaan doen om de constante kwaliteit van het wasproces te borgen.

 

Cycle
Het doel was een aanzienlijke water- en energiebesparing realiseren door het (gedeeltelijk) sluiten van de waterkringloop in de wasserij. Door middel van een proefopstelling is de terugwinning van warmte en het hergebruik van water onderzocht.

 

Energiebalans II
het doel is het opstellen van een gedetailleerde energiebalans en energetische samenhang tussen deelprocessen door middel van metingen bij de bedrijven die meegedaan hebben aan fase I en die gezamenlijk een representatief beeld vormen van de sector wat betreft marktsegmenten en stand der techniek en zal daarmee inzicht leveren in de aandachtspunten voor toekomstige energiebesparing in de processen. Ook zal het mogelijk worden op basis van de verkregen inzichten toekomstige maatregelen te beoordelen op energiebesparing en economische haalbaarheid.

 


2011

 

Energiebalans I
Doel: op korte en middellange termijn verdere energiebesparing mogelijk te maken. Om dit te bereiken zal bij een aantal bedrijven dat gezamenlijk representatief is voor de sector qua marktsegmenten en stand der techniek, het energieverbruik en (deel)rendementen in kaart gebracht worden op het niveau van deelprocessen door middel van metingen aan energiestromen. Er zal gemeten worden aan elektriciteit, gas, stoom en water. Ook het textiel als energiedrager in het proces en verbindende factor tussen de diverse deelprocessen zal expliciet meegenomen worden in het meetprogramma en uitwerking van de gegevens.

 

Thuis II
In het project Thuis II is een duurzaamheidsvergelijking opgesteld tussen het wassen op locatie (OPL: On Premise Laundry) en het wassen in een industrieel textielservicebedrijf.

 

Thuis I
Het doel van het project was om vast te stellen wat het verschil is in duurzaamheid tussen thuiswassen van beroepskleding en industrieel wassen van beroepskleding.

 


2010

EEP
In het kader van de meerjaren afspraak (MJA3) met SenterNovem dient de Textielverzorgingsbranche 30% energie-efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Hiervoor dient op strategisch niveau een voorstudie en routekaart opgesteld te worden. Op bedrijfsniveau dienen Energie Efficiency plannen te worden opgesteld. Het energie-efficiencyplan (EEP) is een hulpmiddel voor het interne planningsproces voor het nemen van energie-efficiencyverbeterende maatregelen. TKT ondersteuning aan de deelnemers uit de branche van textielservice en natwasserijen.


2009

Bleach

Het doel van het project Bleach was het uitvoeren van een technische en economische haalbaarheidsanalyse van een alternatief en meer kosteneffectief lage temperatuur bleekproces waarmee een verdere energiebesparing in de natwassector gerealiseerd zou kunnen worden. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat katalytisch bleken op lage temperaturen goede bleek en disinfectie resultaten oplevert. Het gebruik van lagere temperaturen levert bovendien behoorlijke energiebesparing op. Het eindrapport van Bleach is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

Lifetime

Het doel van het project Lifetime was het inventariseren van de mogelijkheden om textielslijtage in de natwassector te beperken. Er is de keuze gemaakt praktijkexperimenten uit te voeren met een drietal textielartikelen, namelijk werkkleding, platgoed en drooggoed. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om te komen tot een situatie waarbij wasgoed vaker kan worden gereinigd totdat het wasgoed een kritisch niveau van textielslijtage heeft bereikt. Het eindrapport van Lifetime is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

Machineveiligheid voor wasserijen
Het doel van het project Machineveiligheid voor Wasserijen was het opstellen van een cursus omtrent het optimaliseren van veiligheid bij natwasserijen specifiek gericht op het gebruik van machines. Hierbij moeten onderwerpen als wet- en regelgeving op het gebied van machineveiligheid, risicobeoordeling en risico-inventarisatie, risicobeperking en algemene risico’s in de wasserij-industrie zullen aan de hand van theorie, cases en beeldmateriaal aan de orde komen. Het cursusmateriaal is inmiddels beschikbaar en de cursus kan gevolgd worden bij TCT (Trainingcentrum Textielverzorging) (www.raltex.nl).

 


2008

 

Handdoek
Het project Handdoek had tot doel om een energiezuinige handdoek voor de zorgsector te ontwikkelen met een verbeterd gebruiksgemak. Na een gebruikstest analyse van het was- en droogproces kwam een nieuw productonwerp naar voren wat een energie-efficiency verhoging levert van 8,5% en bovendien meer gebruiksgemak biedt. Het eindrapport van Handdoek is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

Optilog
Het doel van het Optilog-project was inzicht te krijgen in het energiebesparingpotentieel van ritplanningsystemen. Bij twee natwasserijen is bij wijze van pilot nagegaan welke besparingen mogelijk zijn door gebruik te maken van automatische ritplanning. Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van ritplanning bij deze natwasserijen leidt tot en reductie van de kosten, de kilometers,de uitstoot en het energiegebruik van gemiddeld tussen de 6 en 10%. De kosten van een ritplanningsprogramma zullen kunnen worden terugverdiend binnen een periode van drie tot zes maanden. Voor een substantiële besparing dient het vervoer wel een zekere minimumomvang te hebben. Het eindrapport van Optilog is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

Some
Het project Some had tot doel een gebruiksklaar softwaresysteem op te leveren waarmee het productbeoordelingssysteem MENS in de wasserijbranche geïmplementeerd kan worden. Hiervoor is de MENS meetmethode voor productkwaliteit tot een in de praktijk werkend meetsysteem op basis van een softwaremodule uitgewerkt en in een pilotproef getest. Om de implementatie in de wasserijbranche mogelijk te maken is de ontwikkelde softwaremodule voorzien van een gebruiksvriendelijke interface, handleidingen en gebruikersondersteuning. De module is voor leden beschikbaar via FTN.

 

To-the-point
Het project To-the-point had tot doel een regelprincipe te ontwikkelen en vast te leggen voor het optimaal bepalen van het eindpunt van een industrieel droogproces en daarmee een energiebesparing mogelijk te maken. Uit het onderzoek is gebleken dat het gecombineerde energiebesparingseffect van deze maatregelen kan oplopen tot 37% van het gemiddelde verbruik. Het eindrapport van To-the-point is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

Verbredingsthema’s
Het doel van het project Verbredingsthema’s (VT) is om de drempels te verlagen of weg te nemen voor bedrijven om VT-maatregelen te berekenen en te rapporteren bij de MJA-monitoringsrapportage over 2007. De activiteiten dienden te resulteren in méér VT-maatregelen in de monitoring, waarvan bovendien de onderbouwing van de energiewinst van goede kwaliteit is. Het eindrapport van Verbredingsthema’s is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 


2007

 

BABS
Het project ABS (Branderaanpassingen Bio-olie Springendal) had als doel het opstellen van een economische haalbaarheidsstudie waarbij de huidige brandersituatie en toebehoren bij “Textielreiniging het Springendal” wordt vergeleken met een branderinfrastructuur gebaseerd op bio-olie of andere biobrandstoffen. Het project was erop gericht om een milieuvriendelijk alternatief te vinden voor de huidige energievoorziening. Uit het onderzoek bleek dat diverse alternatieven kunnen leiden tot een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot, maar de inzet van alternatieve brandstoffen bleek economisch onaantrekkelijk. Ook is de benodigde hoeveelheid CO2 voor het neutraliseren van het waswater berekend; dit blijkt technisch goed uitvoerbaar te zijn. Het eindrapport van BABS is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

Stoom
Het doel van het project Stoom was een lijst van specifieke best practices samen te stellen voor de inrichting en de bedrijfsvoering van een stoomsysteem in de wasserijbranche op basis van bestaande kennis en nieuwe branchespecifieke kennis. Deze lijst met best practices moet leiden tot een meer efficiënte benutting van het stoomsysteem en daarmee tot een verlaging van het energieverbruik in de industriële natwasserijen. Het eindrapport van Stoom is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 


2006

 

Ketex
Het project Ketex had tot doel om door middel van een case te laten zien wat de potentie is van een ketenaanpak bij de ontwikkeling van textielproducten. Deze potentie zal tot uiting komen in een verbeterde functionaliteit van het product en een verminderd energieverbruik tijdens de levenscyclus van het product. Er zijn aan de hand van het onderzoek zeven verbeteropties gedefinieerd die kunnen leiden tot energiebesparing op korte of lange termijn. Het eindrapport van Ketex is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

Kind I en II
Het project KIND bestond uit twee fasen. In de eerste fase hebben acht bedrijven uit de gebruikersgroep “drogen en opmaken van industrieel wasgoed” gewerkt aan de verhoging van de energie-efficiency van industriële droogprocessen. In fase twee is nader ingegaan op de energie- en kostenvoordelen van een goede eindpuntbepaling van de droging. Uit het onderzoek bleek dat het installeren en onderhouden van een goed eindpuntbepaling systeem op industriële wasdrogers loont. De meerkosten worden snel terugverdiend in de vorm van energiebesparing, minder afschrijving op de droger, minder personeelskosten voor verwerking van natte posten en minder wasgoedslijtage. Het eindrapport van KIND is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

MENS
Het project MENS (Meetsysteem en normen voor de vaststelling van de kwaliteit van het natwasproces) had tot doel het bereiken van een verbeterd objectief referentiekader om de kwaliteit van het natwas productieproces vast te kunnen stellen voor de productgroepen gezondheidszorg en hotel/horeca. Dit doel is behaald door een inventarisatie van kwaliteitsparameters en meetmethoden. Tevens zijn relevante processtappen onderscheiden in de natwas productiemethode. Dit maakte het mogelijk een correlatie aan te brengen tussen de processtappen en de kwaliteitsparameters. Het eindresultaat is een meetsysteem gebaseerd op de matrix kwaliteitsparameters en de matrix meetmethoden aangevuld met de normen/richtwaarden en meetfrequenties. Het eindrapport van Mens is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

OPUS/Industrieel Wassen
Het project OPUS heeft in twee fasen plaatsgevonden. In de eerste fase hebben elf bedrijven gewerkt aan de verhoging van energie-efficiency van industriële reinigingsprocessen. In de tweede fase van het project is onderzoek gedaan naar de invloed van optimalisatie van mechanische actie bij industriële wasprocessen, waardoor gekomen kan worden tot energiebesparingen bij deze processen. Het eindrapport van OPUS/Industrieel wassen is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 


2004

 

Informatiesysteem Regelgeving Textielverzorging
Het doel van het project Informatiesysteem Regelgeving Textielverzorging (IRT) is het opzetten van een, via internet bereikbaar, systeem waar bedrijven gericht kunnen zoeken, maar dat ook signaleert als er belangrijke ontwikkelingen zijn. Het project bestond uit een haalbaarheidsstudie, een definitie van de inhoud en de technologische implementatie. Inmiddels is het informatie-aanbod verder uitgebreid en zijn de technologische voorzieningen voor een interactief systeem gerealiseerd. Het eindrapport van IRT is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 


2003

 

Afvaltex
Het doel van het project Afvaltex was de knelpunten te inventariseren in de recycling van textielafval tot hoogwaardige textielproducten met een toegevoegde waarde. Er is een inventarisatie gemaakt van het huidige aanbod aan textielafval en de huidige methoden van verwerking. Knelpunten in de verwerkingstechnologie zijn geïnventariseerd en oplossingsrichtingen zijn aangedragen. Het eindrapport van Afvaltex is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.

 

Codex
Het doel van het project Codex was te komen tot een lijst van afspraken waarin alle aspecten van het bedrijfsproces aan de orde komen. Deze lijst is modulair, waarbij bepaalde aspecten terzijde kunnen worden gelegd die niet relevant zijn voor het bedrijfsproces. Een Codex werkt daarom in eerste instantie als een checklist en als communicatie element om te vermijden dat bepaalde aspecten in het proces in de keten worden vergeten. Op 1 december 2003 is de definitieve Codex gepresenteerd. De codex is voor leden beschikbaar via www.ftn-nl.com.